• ایران،اصفهان ، چهارباغ عباسی ، ابتدای خیابان سید علیخان
  • 09132048513

تبدیل

تبدیل فیلمهای سوپر ۱۶٫۸ و ۳۵ و سیستمهای Betamax.Vhs.8.Md به دیجیتال با فورمت دلخواه

لیست قیمت

شرح خدمات مبناء قیمت
تبدیل سوپر ۱۶٫۸ و ۳۵ ۱الی ۱۰ دقیقه ۵۰۰۰۰ تومان
تبدیل سوپر ۱۶٫۸ و ۳۵ ۱۱ الی ۲۰ دقیقه ۷۰۰۰۰ تومان
تبدیل سوپر ۱۶٫۸ و ۳۵ ۲۱ دقیقه به بالا هر دقیقه ۴۰۰۰ تومان
تبدیل Md.8 هر ساعت ۱۵۰۰۰ تومان
تبدیل Betamax.Vhs هر ساعت ۲۰۰۰۰ تومان
صداگذاری هر دقیقه ۳۰۰۰ تومان
تخلیه اطلاعات هر مرحله ۵۰۰۰ تومان
ریکاوری هر گیگ ۲۰۰۰۰ تومان
ادیت عکس با صداگذاری هر ساعت شامل ۶۰۰ عدد عکس ۱۵۰۰۰۰ تومان
توضیحا: سیستمهای vHS.mD.8 و Betamax زیر یکساعت یکساعت محاسبه میگردد.
Top